-----------
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Одделение за стопанисување со паркинг простор

Целта на Одделението за стопанисување со паркинг простор е воспоставување на ред во стационарниот сообраќај во градот. За потребите на паркинг службата, техничкото одделение, ...

:: Зони за паркирање

Преглед на распожлив паркинг простор

Паркинг просторот во градот Прилеп е поделен на четири зони и тоа Црвена, жолта, зелена и плава зона. Поделбата на зоните е извршена според близината до централното градско подрачје (ЦГП). Во Црвената зона максималното времетраење на паркирање изнесува 4 часа, исто така и во жолтата зона времетраењето на паркирање е ограничено на 4 часа...

Повеќе..

:: СМС паркирање

Паркирање со користење на СМС пораки

Услугата за СМС паркирањето е лесен и брз начин за плаќање за паркирањето преку мобилен телефон. Со воведување на оваа функционалност, на корисниците им е овозможено на полесен и поедноставен начин да закупат паркинг простор, услугата е поудобна за корисниците, се дава можност на корисниците за плаќање на паркинг билетот по лесен и удобен начин...

Повеќе..

:: Билети за паркирање

Паркирање со користење на билети

На корисниците на услугите за паркирање во расположливиот простор, согласно нивните потреби и местоположбата на живеење.

Повластени билети

Регуларни билети

Вредносни билети (ГРЕПКИ)

 

Повеќе..

Последни активности

Latest Project

Зголемување на површините за паркирање

Со појавата на трендот на зголемување на степенот на моторизација и бројот на регистрирани моторни возила во Градот, одделението за стопанисување со паркинг простор воспостави нови паркинг простори се со цел да се излезе во пресрет на новонастанатата ситуација...

Повеќе..

Поважни настани

Воведување на повластени билети за паркирање

:: За корисниците на услугите за паркирање во расположливиот простор, согласно нивните потреби и местоположбата на живеење воведени се повластени билети.

 

Воведување на дневни, неделни, месечни и годишни билети за паркирање

:: За корисниците на услугите за паркирање во расположливиот простор, согласно нивните потреби и местоположбата на живеење.

 

Повеќе..